Runscanner 2.0.0.60

Runscanner 2.0.0.60

Runscanner – 2,1MB – Freeware – Windows
RunScanner is a completely free windows system utility which scans your system for all configured running programs.
You can use runscanner to detect autostart programs, spyware, adware, homepage hijackers, unverified drivers and other problems.
You can import and export your results and let other people help you to solve your problems.

- Top rated freeware
- Scanning of 120+ hijack locations
- Online malware analysis of results
- Powerful process killer
Kill multiple processes at once
Kill and rename
Kill and delete
Delete at next reboot
- Saving and importing of .run files (all information available)
- Save to text log file
- Verification of file signatures
- Host file editor
- MD5 hash calculation of files + online file rating
- Online lookup of scanned entries. (Runscanner database + Google)
- Regedit jump
- Explorer jump
- Extended filters
- Marking of items. A user with problems can save the .run file, an expert can mark the items that need fixing and send the .run file back to the user

Tổng quan

Runscanner là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Runscanner.

Phiên bản mới nhất của Runscanner là 2.0.0.60, phát hành vào ngày 20/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

Runscanner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,1MB.

Runscanner Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Runscanner!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản